Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen informointi

1. Rekisterin pitäjä

Puheterapia Marjo Sukuvaara

puh. 044-245 2003

marjo.sukuvaara(at)gmail.com

Tuohelantie 7

99600 Sodankylä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Puheterapeutti Marjo Sukuvaara

3. Rekisterin nimi

Puheterapia Marjo Sukuvaaran asiakasrekisteri, potilastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin ja osarekisterin käyttötarkoitus
Puheterapia-asiakkaan tutkimuksen ja hoidon suunnittelu ja toteutus sekä terapiapalveluiden laskuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot, nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, yhteyshenkilöiden tai lähiomaisten yhteystiedot. Asiakkaan kanssa työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden nimi- ja yhteystiedot. Tutkimustiedot, terapiasopimuksessa ja suunnitelmassa yksilöidyt tiedot. Terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet, valokuvia, äänitteitä ja videoita. Maksusitoumustiedot, terapioiden käyntikerrat, päivämäärät ja toteutuspaikat.
Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys: Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä, EU:n tietosuoja-asetukset (2016/679), Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992). Dokumenttien säilytysaika on Sosiaali-ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään 12 vuotta kuolemasta tai ellei siitä ole tietoa, niin 120 vuotta syntymästä. Säilytysajat ovat tarkistettavissa asetuksen liitteestä https://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaalta itseltään saadut tiedot. Asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella asiakkaan omaisilta, hoitavilta yksiköiltä sekä Kelalta saatavat tiedot. Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia, lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000 ja asiakkaan kanssa tai alaikäisen huoltajien kanssa tehtyä terapiasopimusta/suunnitelmaa. Henkilötiedot, hoitotiedot ja muut potilastiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää puheterapeutti Marjo Sukuvaara. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, terapeutilla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai asiakkaan tai asiakkaan huoltajan luvalla. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Jatkohoitotilanteessa asiakkaan potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
​Paperiset aineistot säilytetään lukollisessa arkistokaapissa, jonne vain puheterapeutti Marjo Sukuvaaralla on pääsy. Tunnisteellista tietoa sisältävät sähköiset aineistot säilytetään puheterapeutin erillisellä muistitikulla ja/tai ulkoisella kovalevyllä. Sähköinen aineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuolisilta henkilöiltä. Muistitikku ja ulkoinen kovalevy säilytetään lukollisessa arkistokaapissa. Varmuuskopiointi tehdään toiselle ulkoiselle kovalevylle eikä mitään tietoja tallenneta pilvipalveluihin. Laskutusaineistot säilytetään lukollisessa arkistokaapissa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Kaikkiin asiakasrekistereihin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§). Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään hoidon järjestämiseen, terapiasopimukseen ja hoitopalautteisiin ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan puheterapeutti Marjo Sukuvaaralle, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston tietosuoja.fi-sivulta saatavissa olevaa lomaketta.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.